Tavegyl® - FASS Allmänhet (2023)

Bipacksedel: Information till användaren

Tavegyl

1 mg tablett
klemastin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Tavegyl är och vad det används för

2. Innan du använder Tavegyl

3. Hur du använder Tavegyl

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Tavegyl ska förvaras

6. Övriga upplysningar

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Tavegylär och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Tavegyl
3. Hur du använder Tavegyl
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Tavegylska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Tavegylär och vad det används för

Tavegyl innehåller det verksamma ämnet klemastin, som tillhör läkemedelsgruppen antihistaminer och används för att lindra allergisymtom.


Tavegyl blockerar effekterna av histamin, ett ämne som frisätts i kroppen vid många typer av allergiska reaktioner.


Tavegyl används för behandling av olika allergiska tillstånd som nässelutslag, hösnuva, insektsbett, Quincke´s ödem (kortvarigt uppträdande av allergisk svullnad). Tavegyl har en allmän klådstillande effekt och används vid olika typer av klåda, framför allt vid olika hudutslag.


Klemastin som finns i Tavegyl kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Tavegyl

Använd inte Tavegyl

 • om du är allergisk mot klemastin, andra liknande antihistaminer eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Tavegyl ska inte ges till barn under 1 år.

Varningar och försiktighet

Tala med läkaren innan du tar Tavegyl om du har något av följande:


 • krampanfall

 • glaukom (förhöjt tryck i ögat)

 • allvarlig sjukdom i magen eller tarmen

 • prostataförstoring

 • sjukdom som orsakar hinder i urinblåsan

 • myastenia gravis (muskelsjukdom)

 • porfyri (ämnesomsättningssjukdom)

Äldre

Tavegyl ska användas med försiktighet hos äldre, då de är mer benägna att uppleva biverkningar såsom uppjagat tillstånd. Användning hos äldre patienter med förvirring bör undvikas.


Tavegyl kan orsaka muntorrhet hos vissa patienter. God munhygien är viktig vid långtidsbehandling eftersom muntorrhet kan öka risken för karies.


Problem för kontaktlinsbärare kan eventuellt uppstå pga. minskat tårflöde.


Barn

Tavegyl skall inte ges till barn under 1 år.

Andra läkemedel och Tavegyl

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Tavegyl förstärker den lugnande verkan hos sömnmedel, muskelavslappnande läkemedel, läkemedel mot depression (monoaminoxidashämmare (MAOI), antidepressiva), ångestdämpande och lugnande läkemedel samt läkemedel mot smärta (opioider).

Tavegyl med mat, dryck och alkohol

Tavegyl bör tas före måltid för att ge störst effekt.

Undvik alkohol när du behandlas med Tavegyl då reaktionsförmågan försämras ytterligare vid samtidigt intag av alkohol.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Klemastin kan passera över i modersmjölk. Användning av Tavegyl under graviditet och amning ska endast ske efter läkares ordination.

Körförmåga och användning av maskiner

Som många andra antihistaminer kan Tavegyl försämra reaktionsförmågan hos vissa patienter.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Tavegyl innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.3. Hur du använder Tavegyl

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna och barn över 12 år:

Rekommenderad dos är 1 tablett morgon och kväll.


Barn: 6-12 år:

Rekommenderad dos är ½-1 tablett morgon och kväll.


Tavegyl bör tas före måltid för att ge störst effekt.

Om du använt för stor mängd av Tavegyl

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om till exempel ett barn fått i sig läkemedel av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Tavegyl

Ta nästa dos så snart som möjligt och fortsätt sedan som vanligt om det inte är dags för nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta ta Tavegyl och sök omedelbart medicinsk hjälp om du upplever något av följande symtom:

 • svårigheter att andas eller svälja

 • svullnad i ansikte, läppar, tunga eller hals

 • kraftig klåda i huden med röda utslag eller upphöjda knölar

 • kraftig blodtryckssänkning

Detta kan vara tecken på överkänslighetsreaktioner, anafylaktisk chock som har rapporterats som sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare).


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • trötthet, dåsighet


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Yrsel.


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • Uppjagat tillstånd, speciellt hos barn, andnöd, muntorrhet, huvudvärk, hudutslag och magsmärta, illamående, överkänslighetsreaktioner.


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • takykardi (hjärtklappning) och förstoppning.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Tavegylska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i originalförpackningen.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Tavegyl 1 mg tablett


- Den aktiva substansen är klemastin. 1 tablett innehåller 1 mg klemastin.


- Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, povidon, magnesiumstearat, talk, majsstärkelse.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletterna är vita, runda och odragerade. Tabletterna är 7 mm i diameter och märkta med ”OT” på ena sidan, samt har brytskåra och fasade kanter.


Tabletterna finns tillgängliga i blisterförpackningar med 20, 60, 80, 98x1 eller 100 tabletter.


Tabletterna finns även tillgängliga i burk med 500 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Tyskland


Övriga tillverkare:

SmithKline Beecham, S.A. Ctra.de Ajalvir, km 2,500, Alcala de Henares 28806, Madrid, Spanien


Lokal företrädare

STADA Nordic ApS, Marielundvej 46A, 2730 Herlev, Danmark

Denna bipacksedel ändrades senast 2023-01-18

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated: 09/15/2023

Views: 6654

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.